Enkla Elbolagets logga

Dataskyddsförordningen GDPR

Dataskyddsförordningen, mer benämd som GDPR (General Data Protection Regulation) är en förordning som berör alla företag som på något sätt behandlar personuppgifter – namn, mejladressser, telefonnummer, adresser, IP-nummer och i vissa fall bilder – och innebär en del förändringar. Detta med syfte att stärka dina personliga rättigheter.

Vi som elhandelsföretag är enligt Dataskyddsförordningen och annan lämplig lag personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som det behandlar.

Såhär gör vi med dina uppgifter:

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

Dina personuppgifterna kan komma att behandlas av oss för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik och för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter.
Detta är viktigt för oss för att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt med dig.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter för angivna ändamål.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av de ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.
Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kunden ska kunna fullgöras.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av oss. Du kan även begära rättelse.
Du har som kund vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.
Du har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som du lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du anser att behandlingen av personuppgifter avseende dig själv strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Läs mer om dataskyddslagen och dina rättigheter på datainspektionen.se

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: 09.00 - 15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00