Fler väljer laddbara fordon – och ställer högre krav på tekniken

Det är mycket som händer för att påskynda elektrifieringen av transportsektorn. Globala och nationella klimatmål blir skarpare, tekniska innovationer utvecklas allt snabbare, och konsumenters kunskaper om och krav på elfordon ökar. Men hur många väljer egentligen laddfordon idag jämfört med förr, och hur har konsumenters attityder förändrats de senaste åren?

Sedan år 2013 utför Energimyndigheten återkommande attitydundersökningar av svenskars kunskaper om och inställningar till laddfordon, i syfte att kunna följa trender över tid i takt med att elfordonsutbudet (och -behovet) växer. Här sammanfattar vi några av resultaten, och listar mot slutet några aktuella tekniska innovationer som kan tänkas bidra till den fortsatta utvecklingen.

Över 200 000 laddbara fordon i Sverige 2021
År 2013 var antalet laddbara fordon på svenska vägar 3 000. I december 2020 var antalet 165 000. Enligt Power Circle passerade antalet elbilar och laddhybrider 200 000-gränsen redan i april 2021. Även om bensin- och dieseldrivna fordon fortfarande står för den klart största delen av den totala personbilsflottan minskar antalet nyregistrerade bensin- och dieselbilar, medan nyregistreringen av elfordon ökar.

Även laddinfrastrukturen har ökat, från färre än 500 laddningspunkter 2013 till strax över 12 500 idag. Enligt en analys från Power Circle behöver laddinfrastrukturen utökas till 50 000 laddningspunkter år 2025 och 90 000 stycken år 2030. Utbyggnadstakten behöver därmed öka med 23 % för att hänga med i den snabba expansionen av laddbara fordon.

Med tanke på de senaste årens stadiga uppgång är det troligt att mönstret fortsätter att följa samma spår även framåt, inte minst med det huvudsakliga svenska energipolitiska målet att till år 2040 ha en hundra procent förnybar elproduktion i Sverige.

Ökad kunskap om elfordon
Med åren tycks den allmänna kunskapen om både elfordon, laddstolpar och möjligheten att söka investeringsstöd för installation av laddstolpar ha ökat, både utanför och i de större städerna. Redan i 2014 års undersökning från Energimyndigheten drogs slutsatsen att den allmänna uppfattningen var ”att både elbilar och laddhybrider kommer att spela en betydande roll i framtidens vägtransportsystem.”

Det antogs hänga ihop med de egenskaper som värderades högst bland konsumenter vid val av fordon, nämligen ”låg bränsleförbrukning, låg driftkostnad och liten miljöpåverkan.” En medveten konsument som ställer högre krav kan i sin tur tänkas bidra till en snabbare och mer hållbar utveckling av eldrivna fordon och all teknik runt omkring.

Inte längre en okritisk positivitet
Attityder till laddbara och eldrivna bilar har varit övervägande positiva i Energimyndighetens undersökningar sedan 2013. Men ett skifte i inställningen har skett på senare år. Deltagarna från Energimyndighetens undersökning 2020 visade på en högre grad av problematisering av bland annat batteriproduktionens utsläpp av växthusgaser, vilket kan tänkas hänga ihop med den ökade kunskapsnivån.

Den här typen av problematisering är något som Energimyndigheten välkomnar: ”Att kunskapen ökat och att respondenterna inte längre är okritiskt positiv till en ny fordonsteknik är ett viktigt steg i omställningen av transportsektorn.”

Satsningar som skyndar på utvecklingen
Politiska klimatmål, statliga stöd och höjda konsumentkrav spelar naturligtvis en stor roll för den pågående elektrifieringen av transportsektorn. Så även tekniska innovationer som förenklar och förbättrar infrastrukturen. Här listar vi några sådana aktuella innovationer att hålla koll på:

  • Elvägar gör det möjligt att ladda elbilen i farten! Läs mer här.
  • En ny kabel kan ladda elbilen på fem minuter. Läs mer här.
  • Nya ”viktlösa” batterier kan reducera elbilens massa med upp till 30 procent. Läs mer här.
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt