10 steg till påskyndad elektrifiering av svenska vägar

Elektrifieringskommissionen presenterade i slutet på förra året en handlingsplan för att främja elektrifieringen av svenska vägar och transporter. På agendan står bland annat utbyggnad av snabbladdning, utveckling av tankinfrastruktur för vätgas, och färdigställandet av Sveriges första permanenta elväg.

Den 28/12 2021 presenterade Elektrifieringskommissionen handlingsplanen ”Eldrivna transporter på väg” på tio steg för att påskynda och möjliggöra elektrifieringen av både lätta och tunga transporter på de mest trafikerade vägarna i Sverige.

– För att klimatmålen ska kunna nås krävs en omfattande elektrifiering av vägtransporterna och elektrifieringen behöver ske i närtid. Den resa Sverige har gjort för elektrifieringen av personbilar ska vi nu göra för lastbilar, men snabbare. De tio stegen i handlingsplanen visar vägen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, ordförande i Elektrifieringskommissionen (källa: regeringen.se).

Enkla Elbolaget följer utvecklingen med spänning. Här sammanfattar vi vad de tio stegen i Elektrifieringskommissionens handlingsplan går ut på.

1. Kartläggning av elnät och laddbehov
För att identifiera lämpliga platser för laddningspunkter för tunga fordon genomför ett antal aktörer inom elnäts- och transportsektorn analyser av hur lastbilar rör sig i landet och av hur elnäten kan möta dessa behov idag.

2. Högpresterande laddnätverk
Tre stora fordonstillverkare kommer att installera och driva ett publikt laddningsnätverk för batteridrivna tunga fordon över hela Europa. Arbetet påbörjas 2022 och beräknas vara öppet och tillgängligt med minst 1700 laddningspunkter år 2027.

3. Elektrifieringslöften om laddinfrastruktur
Sammantaget 260 svenska aktörer över 18 regioner har tagit fram elektrifieringslöften som beskriver hur de ska arbeta för att påskynda elektrifieringen av i synnerhet regionala godstransporter längs större vägar. Löftena presenterades samlat i maj 2021 av Elektrifieringskommissionen.

4. Säkerställd nätkapacitet för laddinfrastrukturen
Flera svenska elnätsbolag kommer att arbeta för att ta fram lösningar för den stabila nätkapacitet som krävs för att möjliggöra en utökad laddinfrastruktur runt om i landet, och för att möta upp landtransporternas ökade laddbehov.

5. Drivmedelsstationer erbjuder laddning
Till år 2026 ska det finnas runt 2 100 laddningspunkter för personbilar samt lätta och tunga lastbilar på svenska drivmedelsstationer, med ytterligare laddningspunkter planerade att införas också därefter i takt med ökad efterfrågan.

6. Statligt stöd för omställningen
Genom satsningar på forskning och innovation, utveckling av regelverk och investeringsstöd stöttar staten omställningen till eldrift, både för personbilar och lättare och tyngre godstransporter. Investeringsstöd gäller exempelvis stöd till laddinfrastruktur. Mellan 2015 och 2021 beviljades stöd för runt 10 000 publika laddningspunkter.

(Ps: Läs om hur Enkla Elbolaget kan hjälpa till med ansökan om investeringsstöd här.)

7. Sveriges första permanenta elväg
Den första permanenta svenska elvägen byggs mellan Hallsberg och Örebro (21 km), och beräknas vara i drift till år 2025. För att främja den fortsatta utvecklingen av elvägar pågår arbete med att få igenom regelverk och en ny nationell plan. Läs mer om utvecklingen av elvägar här.

8. Tillgång till ladd- och tankinfrastruktur
Ett förslag från EU-kommissionen (14 juli 2021) lägger fram bindande mål och krav på utbyggnad och tillgänglighet av publik laddinfrastruktur, med specifika krav på laddningspunkternas effekt. Detta för att säkerställa brett arbete för en välfungerande, sammanhängande och tillgänglig infrastruktur för alternativa drivmedel i hela EU.

9. Tankning av vätgas
Tankstationer för vätgas och en vätgaskorridor för tunga fordon planeras längs TEN-T-nätet (transeuropeiska transportnätet), inom ramen för projektet Nordic Hydrogen Corridor. Fem av stationerna kan komma att placeras i Sverige. Dessutom avser över 260 svenska aktörer fördelade över 18 regioner att bidra till att etablera vätgastransaktioner i både glesbygd och större städer, vilket kan leda till åtminstone 30 ytterligare tankstationer.

10. Ökad kunskap
Ökad forskning och innovation är nödvändigt för en hållbar omställning av transportsektorn. Ett av fyra stora forskningsexempel som lyfts i Elektrifieringskommissionens handlingsplan är Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) som har beviljats drygt 102 miljoner kr för att, tillsammans med aktörer inom elnät och transport, ”undersöka hur verkliga logistikflöden med långväga lastbil kan elektrifieras och understödjas genom utbyggnad av snabbladdningsstationer utrustade med den kommande standarden för högkapacitetsladdning MCS, Megawatt charging system”.

Elektrifieringskommissionens uppdrag pågår till och med den 31 december 2022, och de avser följa upp genomförandet av handlingsplanen under 2022, för att ”identifiera eventuella hinder och vid behov identifiera ytterligare åtgärder för att påskynda elektrifieringen”. Ta del av hela handlingsplanen här.

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt